Zgłoszenie do konkursu „Śląska Rzecz 2018”

Formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej — załącznik nr 1. • nazwa własna zgłaszanego produktu/projektu graficznego/usługi/projektu wystawienniczego
 • Prosimy o wpisanie danych wszystkich projektantów biorących udział w powstaniu projektu

 • email telefon • nazwa własna zgłaszanego produktu/projektu graficznego/usługi/projektu wystawienniczego


  2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu Konkursu „Śląska Rzecz 2018” co jest warunkiem uczestnictwa w konkursie zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie.


  3. W związku z udziałem w wydarzeniu, oświadczam, iż zapoznałem się z ogólną informacją o przetwarzaniu danych osobowych, dostępnych pod adresem http://rejestracja.slaskarzecz.pl/iopdo.pdf

  >  Zgłoś produkt / projekt graficzny / usługę / projekt wystawienniczy
  (nadawany podczas generowania wypełnionego pdf'a ze zgłoszeniem)


  (maks 3600 znaków/maks. 2 strony A4)  (obowiązkowe w przypadku zgłoszenia w kategorii produkt i grafika użytkowa)


  (szerokość x wysokość x głębokość)

  grubość, waga, materiał i technika wykonania  wartość odtworzeniowa to wartość odpowiadająca kosztom zakupu, odbudowy lub remontu przedmiotu, której podstawą jest faktura lub rachunek  (obowiązkowe w przypadku zgłoszenia w kategorii usługa)


  (obowiązkowe w przypadku zgłoszenia w kategorii wystawiennictwo)  a. skan podpisanego formularza zgłoszeniowego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych oraz oświadczenie o posiadaniu praw autorskich wynikających z Ustawy o Prawie Własności Przemysłowej — załącznik nr 1,

  b. wypełniony online formularz zawierający opis oraz specyfikację techniczną uwzględniający innowacyjny charakter zgłoszenia oraz inne przydatne informacje tj. dane techniczne, funkcję, docelowe grupy odbiorców, kanały dystrybucji,

  c. skany dokumentów - jeśli zgłoszenie posiada: certyfikaty, atesty, patenty, rekomendacje (z jednostek gospodarczych, urzędów centralnych, urzędów regionalnych), wyróżnienia, odznaczenia, dyplomy,

  d. dokumentacje zdjęciową - maksymalnie 10 ilustracji zapisanych jako pliki EPS, PDF (grafika wektorowa) albo TIFF w rozdzielczości 300 dpi przy szerokości około 30 cm (grafika bitmapowa). Fotografie mogą zostać wykorzystane w materiałach promocyjnych Organizatora Konkursu. Każde ze zdjęć musi w podpisie zawierać nazwę według zgłoszenia na formularzu. Tak opisane zdjęcia powinny zostać dostarczone za pomocą formularza zamieszczonego na www.zamekcieszyn.pl,

  e. aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z KRS lub inny dokument potwierdzający lokalizację siedziby Uczestnika Konkursu,

  f. potwierdzenie przelewu lub inny dowód dokonania opłaty konkursowej.

  • 1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Zamek Cieszyn, ul. Zamkowa 3 abc, 43-400 Cieszyn,

   2. moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z w/w wydarzeniem,

   3. podanie danych osobowych jest dobrowolne,

   4. mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.